ประเทศไทยเป็นจุดหมายระดับต้นๆของนักท่องเที่ยวของโลก ดังนั้นโรงแรมจึงมีจำนวนมากมาย และมีการแข่ง ขันที่สูง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เลือกใช้ การตกแต่งภายในของโรงแรม โดยเฉพาะห้องนอน ห้องพัก จึงมีค วามสำคัญมาก ในการเรียกความสนใจ ให้ลูกค้าเลือกมอง และพิจารณาเข้าใช้บริการ


Read More